PALOMA MALINDA LEE
Dental Hygienist Troy

Lapsed

DEBORAH WALLIS LIGAS
Dental Hygienist Troy

Lapsed

TERESA MEEKISON PARR
Dental Hygienist Troy

Active

EILEEN NEDROSIK LUBINSKI
Dental Hygienist Troy

Lapsed

PAMELA SABAH RAMIREZ
Dental Hygienist Troy

Lapsed

REGINA AIDA RIVERA
Dental Hygienist Troy

Active

KAREN LYNN FRIEBEL
Dental Hygienist Troy

Active

PATRICE DOWNEY HORAL
Dental Hygienist Troy

Active

CORNELIA ARDELEAN
Dental Hygienist Troy

Active

PATRICIA ANN BEHR
Dental Hygienist Troy

Active

LINDA CEDRONI BOROWSKI
Dental Hygienist Troy

Active

KIMBERLY SUE SOWERBY
Dental Hygienist Troy

Active

ELAINE WASUNG SZOT
Dental Hygienist Troy

Lapsed

CAROL J TURNHAM
Dental Hygienist Troy

Lapsed

CHRISTINA MARIE WHEDON
Dental Hygienist Troy

Active

MARGARET EAVES COCCIA
Dental Hygienist Troy

Lapsed

CATHERINE A MC GRAW
Dental Hygienist Troy

Active

LONI RENEE MORAWSKI
Dental Hygienist Troy

Active

EVE URBAN NEUMANN
Dental Hygienist Troy

Active

RENEE EVA-MARIE KOLE
Dental Hygienist Troy

Lapsed